Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.


Sklep prowadzony jest przez Karola Kaminskiego, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą: Video&Content Karol Kaminski, ul. Macieja Palacza 140a/20, 60-278 Poznań, NIP: 7642469943, REGON 386848308

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższy adres e-mail kontakt@todo-bien.pl


Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie
jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
 • Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
 • Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.todo-bien.pl/sklep
 • Produkt – e-book w formacie PDF zakupiony w Sklepie.
 • Sprzedawca – Karol Kaminski, ul. Macieja Palacza 140a/20, 60-278 Poznań, NIP: 7642469943
 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Sklepu,
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Sklepu,
 • Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

I Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materiałów cyfrowych (e-booków) w formacie PDF.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Treści znajdujące się w Sklepie, opisujące produkty oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 4. Ceny w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są to ceny brutto.
 5. Sprzedawca jest płatnikiem VAT oraz wystawia faktury VAT.
 6. Pliki zakupione w Sklepie będą dostarczane przez internet.

II Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.todo-bien.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Sklepu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem www.todo-bien.pl/sklep
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.
 6. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany bezpośredni link do pobrania zakupionych e-booków.
 7. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych dostępowych do zamówionych ebooków, kursów online.

III Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
c) Kartę płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

IV Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Sklepu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Sklepu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@todo-bien.pl.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi.

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Sklep przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał
oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

V Odstąpienie od umowy

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Sklepu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI Wyjątki od odstąpienia od umowy

Po zakupieniu Produktu i pobraniu pliku z e-bookiem przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, Klient traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

 1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

W ramach Sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

 • Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
 • Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
 • Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.
 • Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

Więcej informacji o wykorzystywaniu cookies znajduje się na stronie Polityka Cookies.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

VII Prawa autorskie

Treść strony www.todo-bien.pl, wszystkie fotografie, filmy oraz zawartość sprzedawanych e-booków są chronione prawem autorskim. Zabronione jest w szczególności kopiowanie treści, rozpowszechnianie e-booków w formie drukowanej oraz cyfrowej.

VIII Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które Klient podał w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Cele oraz zakres przetwarzania danych opisane są w Polityce Prywatności.

IX Newsletter

 1. Podczas składania zamówienia w Sklepie Klient może zapisać się do newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  1. podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  3. wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 6. Zakres usługi Newsletter:
  1. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  2. powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter: Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
 8. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
 9. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VII Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Sklepie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem ze Sklepu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Sklep lub jego
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

b) email: kontakt@todo-bien.pl


Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Wszelkie materiały znajdujące się w Sklepie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2022.